Miljöpolicy

Vi värnar om miljön

Erikssons Plåt & Kopparslageris verksamhet är baserad på vår företagskultur och vår uppförandekod.

På miljöområdet har vi beslutat att stå upp för följande:

  • Vi följer nationella bestämmelser överallt där vi är verksamma. Där så är möjligt överträffar vi vad lagar och bestämmelser förväntar sig.
  • Vi bedriver ett systematiskt, utvecklande arbete vad gäller miljö, arbetsmiljö och kvalitet.
  • Vi tillvaratar våra medarbetares kunskaper och engagemang inom miljöområdet.
  • I allt vi företar oss verkar vi för en optimal användning av energi och resurser.
  • Vi tar hänsyn till miljön så långt det är teknisk möjligt inom ekonomiskt rimliga gränser.
  • Vi beaktar miljöpåverkan i allt vi företar oss. Miljöomtanke är en självklarhet i alla delar och på alla nivåer av vår verksamhet.
  • Vi erbjuder våra kunder, teknik och tjänster så att förutsättningar skapas för dem att optimera sin miljöpåverkan.
  • Vi överför vår egen miljömedvetenhet till våra samarbetspartners genom att ställa samma krav på dem som vi gör på oss själva.